REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„BIAŁOSTOCKA GASTRONOMIA PSS SPOŁEM BIAŁYSTOK”

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Usługodawcę pod adresami: www.spolembialystok.pl oraz www.bialostockagastronomia.pl.

Usługodawcą jest Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Białymstoku, 15-950 Białystok, Rynek Kościuszki 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028056, NIP 5420000771, REGON 001052654, zwana dalej „Usługodawcą”.

Aby nawiązać kontakt z Usługodawcą należy skorzystać z adresu poczty elektronicznej: bialostockagastronomia@spolem.bialystok.pl

§1. Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresami www.spolembialystok.pl oraz www.bialostockagastronomia.pl oraz aplikacja Białostocka Gastronomia PSS Społem Białystok, za pośrednictwem których, Klient może złożyć Zamówienie.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§2. Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresami: www.spolembialystok.pl oraz www.bialostockagastronomia.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
3. Sklep internetowy Białostocka Gastronomia PSS Społem Białystok prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zamówień, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne lub prawa osób trzecich.

§3. Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.spolembialystok.pl oraz www.bialostockagastronomia.pl oraz w w aplikacji Białostocka Gastronomia PSS Społem Białystok są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny obejmują koszty dostawy, minimalna wartość zamówienia na dowóz lub z odbiorem osobistym wynosi 35zł. Koszt dostawy na terenie miasta Białystok wynosi 0zł. Koszt dostawy do wybranych miejscowości ościennych wynosi 15 zł brutto.
2. Prezentowana w Sklepie oferta dań i dodatków jest zmienna i będzie okresowo modyfikowana. Oferta menu może być ograniczana w trakcie dnia, w przypadku wyprzedawania się poszczególnych rodzajów dań.
3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, aplikację oraz telefonicznie pod numerem: +48 603 503 504.
4. Zamówienia online przez strony internetowe: www.spolembialystok i www.bialostockagastronomia.pl oraz w aplikacji Białostocka Gastronomia PSS Społem Białystok można składać codziennie w godzinach 9.30 – 16.30 a zamówienia telefonicznie pod numerem: +48 603 503 504 – codziennie w godzinach 10.00 – 17.00, z wyjątkiem dni świątecznych takich jak: Wielka Sobota, Wielkanoc, Boże Ciało, Święto Wniebowzięcie NMP, Wigilia, Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok oraz innych dni wyłączonych z dowozów, o których informujemy na stronie internetowej: www.bialostockagastronomia.pl. W tych dniach będą obowiązywać skrócone godziny zamówień z odbiorem osobistym i dowozem lub całkowite wyłączenia składania zamówień z odbiorem osobistym o dowozem.
5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.
6. W wypadku gdy podane przez Klienta dane nie są kompletne, z powodu błędów w formularzu Zamówienia a także w przypadku braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
7. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego, paragonu z NIP lub faktury VAT, wystawione dokumenty zostaną załączone do Zamówienia.
8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Usługodawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Usługodawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź potwierdzającą złożenie Zamówienia. W celu dokończenia Zamówienia należy postępować zgodnie z otrzymanymi w e-mailu instrukcjami.
11. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy powiązany z systemem płatniczym PayU w przypadku płatności przelewem, kartą płatniczą lub Blikiem lub z momentem przyjęcia Zamówienia przez telefon.

§4. Dostawa lub odbiór osobisty

1. Dostawa jest realizowana przez Usługodawcę priorytetowo na terenie miasta Białystok oraz w miarę posiadanych możliwości logistycznych do wybranych miejscowości ościennych.
2. Zamówienie jest wysłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
3. Zamówienie jest dostarczane przez Usługodawcę. Opłata za dostarczenie Zamówienia na terenie miasta Białystok oraz do: Grabówki, Zaścianek, Kleosina i Ignatek-Osiedla wynosi 0zł. Opłata za dostarczenie Zamówienia do wybranych miejscowości takich jak: Wasilków, Sobolewo, Sowlany, Osowicze, Izabelin, Olmonty, Klepacze, Krupniki, Porosły, Fasty, Księżyno, Stary Majdan, Karakule, Ogrodniczki, Nowodworce, Hryniewicze wynosi 15zł brutto.
4. Opakowania dań oraz torba papierowa do zapakowania Zamówienia wliczone są w cenę dań. O ilości potrzebnych opakowań decyduje pracownik Usługodawcy, który pakuje Zamówienie. W trakcie składania zamówienia telefonicznego Klient może zdecydować o ilości użytych opakowań, wyłącznie przy zamawianiu niestandardowej ilości jednego rodzaju dania i ustalić tę ilość z przyjmującym zamówienie pracownikiem.
5. Odbiór osobisty możliwy jest w dowolnym barze PSS Społem w Białymstoku w dniu składania zamówienia lub w dniu po nim następującym w godzinach 10.00-17.00.

§5. Płatności

1. Na każde sprzedane Zamówienie Usługodawca wystawia paragon, paragon z NIP lub fakturę VAT.
2. Płatność za Zamówienie może nastąpić: przy zamówieniu online – za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Payu lub przy zamówieniu złożonym telefonicznie – kartą płatniczą, kartą pracowniczą, kartą podarunkową lub gotówką przy odbiorze zamówienia.

§6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu lub aplikacji Klient może zgłaszać na adres e-mail: bialostockagastronomia@spolem.bialystok.pl lub w formie pisemnej na adres: Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Białymstoku, 15-950 Białystok, Rynek Kościuszki 15, Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Klienta oraz dokładny opis stanu faktycznego.
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji poprzez e-mail lub listownie.

§7. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Białymstoku, Rynek Kościuszki 15, 15-950 Białystok.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę Zamówień do Klienta. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż Zamówienie” Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta

§8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30-05-2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji. Brak akceptacji treści Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego.
3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Data publikacji 23.02.2024